Návštěvní řád

Návštěvní řád Terminálu Žižkov nacházejícího se na pozemcích  parc. č. 4450/2 o výměře 14.630 m2, parc. č. 4450/37 o výměře 38 m2, parc. č. 4450/45 o výměře 146 m2, parc. č. 4450/46 o výměře 317 m2, parc. č. 4450/47 o výměře 278 m2, parc. č. 4450/48 o výměře 54 m2, parc. č. 4450/54 o výměře 1.014 m2, parc. č. 4450/60 o výměře 42 m2, parc. č. 4450/61 o výměře 107 m2, parc. č. 4450/62 o výměře 15 m2, parc. č. 4450/63 o výměře 528 m2, parc. č. 4450/64 o výměře 135 m2, parc. č. 4450/74 o výměře 133 m2, parc. č. 4450/77 o výměře 39.628 m2 (k pronájmu bez prostor bývalého sběrného dvora – cca 1.200 m2 a bez prostor biotopu – cca 5.000 m2) , parc. č. 4450/82 o výměře 67.468 m2 , parc. č. 4460/1 o výměře 104 m2, parc. č. 4460/2 o výměře 287 m2, parc. č. 4464 o výměře 54 m2, parc. č. 4465 o výměře 95 m2, parc. č. 4466 o výměře 47 m2, parc. č. 4467 o výměře 50 m2, parc. č. 4468 o výměře 71 m2, parc. č. 4469 o výměře 31 m2, parc. č. 4470 o výměře 197 m2, parc. č. 4471 o výměře 71 m2, parc. č. 4472 o výměře 75 m2, parc. č. 4473 o výměře 44 m2, parc. č. 4474 o výměře 210 m2, vše zapsané na LV č. 21871 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v obci Praha, katastrální území Žižkov, jež provozuje společnost Sneek Veghel s.r.o. se sídlem Milady Horákové 2725, Kročehlavy, 272 01 Kladno IČ: 03140873, DIČ: CZ 03140873 (dále jen jako „Provozovatel“) 

 

 1. Obecná ustanovení a návštěvní doba

  1. Provozovatel pravidelně pořádá na pozemcích parc. č. 4450/2 o výměře 14.630 m2, parc. č. 4450/37 o výměře 38 m2, parc. č. 4450/45 o výměře 146 m2, parc. č. 4450/46 o výměře 317 m2, parc. č. 4450/47 o výměře 278 m2, parc. č. 4450/48 o výměře 54 m2, parc. č. 4450/54 o výměře 1.014 m2, parc. č. 4450/60 o výměře 42 m2, parc. č. 4450/61 o výměře 107 m2, parc. č. 4450/62 o výměře 15 m2, parc. č. 4450/63 o výměře 528 m2, parc. č. 4450/64 o výměře 135 m2, parc. č. 4450/74 o výměře 133 m2, parc. č. 4450/77 o výměře 39.628 m2 (k pronájmu bez prostor bývalého sběrného dvora – cca 1.200 m2 a bez prostor biotopu – cca 5.000 m2) , parc. č. 4450/82 o výměře 67.468 m2 , parc. č. 4460/1 o výměře 104 m2, parc. č. 4460/2 o výměře 287 m2, parc. č. 4464 o výměře 54 m2, parc. č. 4465 o výměře 95 m2, parc. č. 4466 o výměře 47 m2, parc. č. 4467 o výměře 50 m2, parc. č. 4468 o výměře 71 m2, parc. č. 4469 o výměře 31 m2, parc. č. 4470 o výměře 197 m2, parc. č. 4471 o výměře 71 m2, parc. č. 4472 o výměře 75 m2, parc. č. 4473 o výměře 44 m2, parc. č. 4474 o výměře 210 m2, vše zapsané na LV č. 21871 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v obci Praha, katastrální území Žižkov, jichž je nájemcem (dále všechny tyto pozemky jen jako „Pozemek“), a to v konkrétně ohraničené části Pozemku (dále jen „Areál“), prodejní událost – trhy – s názvem „Trhy na Terminálu Žižkov“ (dále jen „Trhy“), jichž se účastní osoby (dále jen „Prodejci“), které mají zájem si podnajmout (získat k dočasnému užívání za úplatu) ujednanou část Pozemku od Provozovatele, a to za účelem postavení stánku na Prodejním místě a následného prodeje zboží či služeb třetím osobám, jež se nacházejí v Areálu, tedy osobám, které mají zájem od Prodejců zakoupit zboží nebo služby (dále jen „Návštěvníci“). 

  2. Není-li dále stanoveno jinak či nevyplývá-li něco jiného ze smyslu ustanovení, označení „Provozovatel“ také zahrnuje zaměstnance Provozovatele či jinou osobu pověřenou Provozovatelem (včetně pořadatelské služby, jež jménem Pořadatele organizuje akce v Terminálu Žižkov a dohlíží na jejich průběh, či parkovací služby). 

  3. Účelem tohoto návštěvního řádu je zajištění řádného průběhu Trhů a ochrany bezpečnosti a majetku Návštěvníků, Prodejců, případně třetích osob.

  4. Zaplacením vstupného a následným vstupem do Areálu s platnou vstupenkou a rovněž zaplacením parkovného, ve kterém je již vstupné zahrnuto, vyjadřuje Návštěvník svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu a řídit se pokyny Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby. 

  5. Vstupem do Areálu na Trzích dává Návštěvník souhlas s případným pořizováním a zveřejněním fotografie či jiného obrazového a zvukového záznamu pro reklamní účely Trhů. 

  6. Při nedodržování návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby může být Návštěvník bez nároku na vrácení vstupného vykázán mimo Areál, který je povinen okamžitě opustit. Totéž platí i pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových či omamných látek. 

  7. Návštěvní doba Trhů je v sobotu a neděli vždy od 8:00 hod do 16:00 hod, přičemž Návštěvník je povinen opustit Areál nejpozději do 16:30 hod. Mimo návštěvní dobu není umožněn vstup Návštěvníkům do Areálu, přičemž návštěvní doba může být Provozovatelem či pořadatelskou službou na základě jejich rozhodnutí měněna a upravována. 

  8. Návštěvník bere na vědomí, že nastane-li změna okolností, která negativně ovlivní možnost Provozovatele otevřít Areál pro Návštěvníky, příp. povede ke zkrácení návštěvní doby, nemá Návštěvník nárok na vrácení vstupného za vstup do Areálu, a to ani v částečné výši, ani na náhradu škody. Toto ujednání nahrazuje aplikaci § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve vztahu k obtížnějšímu plnění ze strany Provozovatele. 

  9. Vstup do prostor Areálu opravňuje Návštěvníka pouze k činnosti volného nákupu. 

  10. Vstup do areálu je možný pouze po zaplacení jednorázového vstupného. Výše vstupného je určena v ceníku nabízených služeb zveřejněném na webových stránkách Trhů www.terminalzizkov.cz. Vstupné se platí v hotovosti a platebními kartami u vstupních turniketů, případně platbou na účet Provozovatele po předchozí rezervaci na webových stránkách www.terminalzizkov.cz.

  11. Dětem do 15 let je povolen vstup do Areálu pouze v doprovodu zletilé a plně svéprávné osoby. 

  12. Vstupem do Areálu bere Návštěvník na vědomí, že jeho pohyb je monitorován kamerovým systémem se záznamem a s tímto monitoringem souhlasí pro účely kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu a pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby, a dále pro účely ochrany majetku Provozovatele, Návštěvníků, Prodejců, příp. dalších subjektů a předcházení způsobení škody. 

 2. Organizace návštěvního provozu

  1. Na vyžádání Provozovatele či pořadatelské služby je Návštěvník povinen předložit svá osobní zavazadla ke kontrole na vstupních, výstupních, vjezdových a výjezdových branách.

  2. Návštěvník je povinen se při pobytu v Areálu pohybovat s opatrností a předcházet nebezpečí úrazu nebo škodám na majetku.

  3. Návštěvník, který vstupuje do Areálu se psem, je povinen zajistit, aby byl pes po celou dobu pobytu v Areálu na vodítku, přičemž vyšší než malá společenská plemena musí mít náhubek. Návštěvník odpovídá za úklid exkrementů po svém psovi a za všechny škody způsobené jeho psem na majetku Provozovatele, Prodejců, ostatních Návštěvníků a třetím osobám a za další újmy způsobené přímo těmto osobám či jejich psům nacházejícím se v Areálu. V případě neuklizení exkrementu majitelem psa je majitel na výzvu Provozovatele či pořadatelské služby povinen zaplatit na místě paušální jednorázovou pokutu ve výši 500,- Kč. V případě okamžitého nezaplacení paušální pokuty bude Návštěvník vykázán z Areálu.

  4. Vstup Návštěvníka do Areálu s jiným zvířetem než se psem je zakázán, neurčí-li explicitně Provozovatel či pořadatelská služba na místě jinak. V takovém případě se čl. II. odstavec 3. uplatní obdobně.

  5. Návštěvníkovi není dále dovoleno v Areálu:

   1. provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu Provozovatele;

   2. poškozovat majetek, inventář a objekty v Areálu;

   3. vnášet do Areálu a rozdávat v něm prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti nebo pro komerční účely bez předchozího souhlasu Provozovatele, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti;

   4. pohybovat se mimo chodníky a vyznačené cesty a vstupovat do zatravněných ploch;

   5. vstupovat do hospodářských prostor v Areálu a do prostor, které nejsou určeny pro Návštěvníky;

   6. pohybovat se v Areálu na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a koloběžkách;

   7. vnášet do Areálu jakýkoliv alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit požár;

   8. setrvávat v Areálu po 15:30 hod či ponechávat své vozidlo na ploše určené k parkování po 15:30 hod, nestanoví-li Provozovatel, parkovací služba či pořadatelská služba jinak;

   9. znečišťovat jakýkoliv způsobem Areál, zejména vyměšovat se mimo veřejné toalety Areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše umístěné v Areálu, či v Areálu zanechávat donesené předměty, které nepatří k vybavení Areálu.

 3. Parkování

  1. Návštěvník je oprávněn po zaplacení parkovacího poplatku dle aktuálního ceníku odstavit své vozidlo na placené odstavné ploše určené v Areálu, která se nachází mimo prodejní prostory, neurčí-li Provozovatel, pořadatelská služba či parkovací služba jinak. 

  2. Návštěvník není oprávněn parkovat své vozidlo v rámci Areálu na jiných než Provozovatelem k tomu vyhraněných plochách a jakkoliv tak bránit běžnému provozu v ulici Jana Želivského a Olšanská. Návštěvník není oprávněn parkovat na parkovacích místech, která jsou určena k jejich užívání obchodními společnostmi se sídlem nebo provozovnou v ulici Jana Želivského či v areálu budov Nákladového nádraží Žižkov.

  3. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či místech bránících provozu v Areálu, případně v ulici Jana Želivského obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, bude vozidlo odtaženo na náklady a nebezpečí majitele vozidla mimo Areál, nepodaří-li se neprodleně sjednat nápravu s řidičem vozidla. Na vyžádání bude řidiči vozidla sděleno místo odtahu jeho vozidla. 

  4. Neuposlechne-li řidič vozidla pokynu Provozovatele, pořadatelské služby či parkovací služby k odstavení vozidla na určené místo vyhrazené k parkování, bude řidič tohoto vozidla vykázán z Areálu, a to bez nároku na vrácení parkovacího poplatku a vstupného do Areálu. Zároveň neodstaví-li řidič své vozidlo, bude vozidlo odtaženo na náklady a nebezpečí majitele vozidla mimo Areál. 

  5. Na odstavné ploše určené pro parkování vozidel Návštěvníků nejsou oprávněni parkovat svá vozidla Prodejci. 

  6. Odstavná plocha určená k parkování vozidel není hlídaným parkovištěm a Provozovatel, pořadatelská služba ani parkovací služba nenesou odpovědnost ve smyslu ust. § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za vznik škody na vozidle, příp. jeho odcizení. 

  7. Řidič vozidla si je vědom, že odstavuje své vozidlo, včetně v něm zanechaných věcí, v určených prostorách Areálu na své vlastní nebezpečí.

  8. Invalidé, kteří jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a kteří na dobře viditelném místě uvnitř vozu umístí tento průkaz, jsou oprávněni odstavit své vozidlo na speciálně vyhrazených parkovacích místech v přední části Areálu. 

  9. Motocyklisté jsou po zaplacení parkovacího poplatku oprávněni odstavit své dopravní prostředky na speciálně vyhrazených a označených místech v přední části Areálu.

  10. Na vjezdových a výjezdových komunikacích odstavné plochy je dovoleno pohybovat se maximální rychlostí 5 km/hod. 

  11. Je zakázáno odstavovat vůz na vjezdových a výjezdových komunikacích nebo je blokovat špatným parkováním. 

  12. Řidiči vozidel jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy, neblokovat vedlejší parkovací místo, parkovat ve směru, který určí Provozovatel, pořadatelská služba či parkovací služba a dbát zvýšené opatrnosti při parkování a vyparkovávání vozidla tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob pohybujících se po odstavné ploše v Areálu či k újmě na majetku Provozovatele a třetích osob. 

 4. Odpovědnost za škodu

  1. Vstup a následný pobyt v Areálu uskutečňuje každý Návštěvník na své vlastní nebezpečí.

  2. Při vzniku požáru či jiných mimořádných událostí jsou Návštěvníci povinni řídit se pokyny Provozovatele, pořadatelské služby či parkovací služby, zejména jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob evakuaci řídící.

  3. Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru, příp. v důsledku nedodržení jeho zákonných povinností stanovených právním řádem České republiky.

  4. Provozovatel Areálu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu věcí vnesených do Areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví Návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu, příp. právního řádu České republiky, či nedodržením pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby.

  5. Škody způsobené Návštěvníkem porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody na majetku Provozovatele, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky. Odpovědnost za případné škody vzniklé ostatním Návštěvníkům, pořadatelské službě, parkovací službě či Prodejcům se řídí obecně závaznými předpisy.

  6. Při úrazu, vzniku škody či jiné mimořádné události v Areálu uvědomí každý Návštěvník ihned Provozovatele, pořadatelskou službu anebo zavolá na tel. ​+420 775 715 860, kdy v případě nutnosti bude přivolána první pomoc.

 5. Sankce

  1. V případě porušení povinností Návštěvníka uvedených v článku II. odst. 5 tohoto návštěvního řádu vzniká Provozovateli nárok na úhradu pokuty ze strany Návštěvníka ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 5 tohoto návštěvního řádu. Pokuta je splatná ihned na výzvu Provozovatele. V případě, že Návštěvník pokutu na výzvu Provozovatele neuhradí, je povinen okamžitě opustit Areál a zároveň je mu zakázán vstup do Areálu do doby, než zaplatí dlužnou pokutu. Náhrada škody vzniklá Provozovateli není úhradou pokuty dotčena.

 6. Účinnost

  1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti od 1. září 2018, přičemž jejich znění je Provozovatel oprávněn kdykoli jednostranně změnit s tím, že aktuálně účinné znění je vždy uveřejněno na webových stránkách Provozovatele www.terminalzizkov.cz a u hlavního vstupu do Areálu. 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

policie ČR 158 

Městská policie 156 

Záchranná služba 155 

Hasiči 150 

Linka 112

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodejce v areálu Terminálu Žižkov (dale jen “Areál”) nacházejícím se na pozemcích parc. č. 4450/2 o výměře 14.630 m2, parc. č. 4450/37 o výměře 38 m2, parc. č. 4450/45 o výměře 146 m2, parc. č. 4450/46 o výměře 317 m2, parc. č. 4450/47 o výměře 278 m2, parc. č. 4450/48 o výměře 54 m2, parc. č. 4450/54 o výměře 1.014 m2, parc. č. 4450/60 o výměře 42 m2, parc. č. 4450/61 o výměře 107 m2, parc. č. 4450/62 o výměře 15 m2, parc. č. 4450/63 o výměře 528 m2, parc. č. 4450/64 o výměře 135 m2, parc. č. 4450/74 o výměře 133 m2, parc. č. 4450/77 o výměře 39.628 m2 (k pronájmu bez prostor bývalého sběrného dvora – cca 1.200 m2 a bez prostor biotopu – cca 5.000 m2) , parc. č. 4450/82 o výměře 67.468 m2 , parc. č. 4460/1 o výměře 104 m2, parc. č. 4460/2 o výměře 287 m2, parc. č. 4464 o výměře 54 m2, parc. č. 4465 o výměře 95 m2, parc. č. 4466 o výměře 47 m2, parc. č. 4467 o výměře 50 m2, parc. č. 4468 o výměře 71 m2, parc. č. 4469 o výměře 31 m2, parc. č. 4470 o výměře 197 m2, parc. č. 4471 o výměře 71 m2, parc. č. 4472 o výměře 75 m2, parc. č. 4473 o výměře 44 m2, parc. č. 4474 o výměře 210 m2, vše zapsané na LV č. 21871 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v obci Praha, katastrální území Žižkov, jež provozuje společnost: Sneek Veghel s.r.o. se sídlem Milady Horákové 2725, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO: 03140873, DIČ: CZ 03140873, (dále jen jako „Provozovatel“) 

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Provozovatel pravidelně pořádá na pozemcích parc. č. 4450/2 o výměře 14.630 m2, parc. č. 4450/37 o výměře 38 m2, parc. č. 4450/45 o výměře 146 m2, parc. č. 4450/46 o výměře 317 m2, parc. č. 4450/47 o výměře 278 m2, parc. č. 4450/48 o výměře 54 m2, parc. č. 4450/54 o výměře 1.014 m2, parc. č. 4450/60 o výměře 42 m2, parc. č. 4450/61 o výměře 107 m2, parc. č. 4450/62 o výměře 15 m2, parc. č. 4450/63 o výměře 528 m2, parc. č. 4450/64 o výměře 135 m2, parc. č. 4450/74 o výměře 133 m2, parc. č. 4450/77 o výměře 39.628 m2 (k pronájmu bez prostor bývalého sběrného dvora – cca 1.200 m2 a bez prostor biotopu – cca 5.000 m2) , parc. č. 4450/82 o výměře 67.468 m2 , parc. č. 4460/1 o výměře 104 m2, parc. č. 4460/2 o výměře 287 m2, parc. č. 4464 o výměře 54 m2, parc. č. 4465 o výměře 95 m2, parc. č. 4466 o výměře 47 m2, parc. č. 4467 o výměře 50 m2, parc. č. 4468 o výměře 71 m2, parc. č. 4469 o výměře 31 m2, parc. č. 4470 o výměře 197 m2, parc. č. 4471 o výměře 71 m2, parc. č. 4472 o výměře 75 m2, parc. č. 4473 o výměře 44 m2, parc. č. 4474 o výměře 210 m2, vše zapsané na LV č. 21871 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v obci Praha, katastrální území Žižkov, jichž je nájemcem (dále všechny tyto pozemky jen jako „Pozemek“), a to v konkrétně ohraničené části Pozemku (dále jen „Areál“), prodejní událost – trhy – s názvem „Trhy na Terminálu Žižkov“ (dále jen „Trhy“), jichž se účastní osoby, které mají zájem si podnajmout (získat k dočasnému užívání za úplatu) část Areálu od Provozovatele (dále jen „Prodejní místo“), a to výlučně za účelem postavení stánku na Prodejním místě a následného prodeje zboží či služeb třetím osobám, jež se nacházejí v Areálu (dále tito podnájemci jen jako „Prodejci“), a dále se Bleších trhů účastní osoby, jež mají zájem od Prodejců zakoupit zboží nebo služby (dále jen „Zákazníci“).

  2. Není-li dále stanoveno jinak či nevyplývá-li něco jiného ze smyslu daného ustanovení, označení Provozovatel zahrnuje také zaměstnance Provozovatele či jinou osobu pověřenou k jednání v dané věci Provozovatelem (včetně pořadatelské služby, jež jménem Pořadatele organizuje Trhy na Terminálu Žižkov a dohlíží na jejich průběh, či parkovací služby). 

  3. Zaplacením podnájemného za podnájem sjednaného či Provozovatelem určeného Prodejního místa v Areálu Terminálu Žižkov ve prospěch Provozovatele (zejména prostřednictvím zakoupení lístku opravňujícího k prodeji služeb či zboží na konkrétním Prodejním místě v Areálu Terminálu Žižkov od Provozovatele před hlavním vjezdem do Areálu) vyjadřuje Prodejce svůj souhlas být vázán těmito Obchodními podmínkami. Skutečností popsanou v předchozí větě rovněž dochází k uzavření podnájemní smlouvy mezi Provozovatelem a Prodejcem, jejíž předmětem je podnájem Prodejního místa a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. 

  4. Prodejce je povinen se řídit veškerými pokyny Provozovatele.

  5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek anebo v případě neuposlechnutí pokynů Provozovatele může být Prodejce Provozovatelem vykázán z Areálu a z Pozemku, čímž s okamžitou účinností zaniká související podnájemní smlouva týkající se daného Prodejního místa (tento krok se považuje za odstoupení od dané smlouvy učiněné Provozovatelem). V případě, že Prodejce bude z Areálu a z Pozemku vykázán ve smyslu předchozí věty, je Prodejce povinen okamžitě opustit Areál a Pozemek a zároveň je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši podnájemného za dané Prodejní místo za daný den, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení podnájemného za dané Prodejní místo za daný den, neboť tento nárok bude započten oproti nároku Provozovatele na úhradu zmíněné smluvní pokuty, a zároveň je Prodejce povinen neprodleně dané Prodejní místo zcela vyklidit a uvést jej do původního stavu, tedy do stavu, v jakém jej v okamžiku začátku podnájmu Prodejního místa převzal. 

  6. Prodejce bere na vědomí, že nastane-li změna okolností, která negativně ovlivní možnost Provozovatele otevřít Areál pro Zákazníky Trhů na Terminálu Žižkov (tedy zrušení akce Trhy na Terminálu Žižkov pro daný den), příp. povede ke zkrácení otevírací doby Trhů na Terminálu Žižkov (doby trvání pro daný den), nemá Prodejce nárok na vrácení podnájemného za Prodejní místo, a to ani v jeho částečné výši, ani na náhradu škody způsobenou neotevřením Areálu pro Zákazníky Trhů na Terminálu Žižkov, příp. zkrácením otevírací doby Trhů na Terminálu Žižkov, přičemž toto ujednání má charakter vzdání se těchto práv (nároků) za Provozovatelem ze strany Prodejce. Ujednání dle předchozí věty nahrazuje ustanovení § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve vztahu k obtížnějšímu plnění ze strany Provozovatele. Prodejce rovněž přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

  7. Prodejcem může být pouze právnická osoba anebo plně svéprávná fyzická osoba, jež dosáhla alespoň věku 18 let, v opačném případě se daná podnájemní smlouva o nájmu Prodejního místa s osobou, jež nesplňuje tyto podmínky, považuje za neuzavřenou ze strany Provozovatele (má se za to, že Provozovatel neprojevil vůli takovou smlouvu uzavřít). 

 2. Vstup/vjezd a odchod/odjezd z Areálu

  1. Uhrazením podnájemného za podnájem Prodejního místa (zejména zakoupením lístku opravňujícího Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném Prodejním místě) ze strany Prodejce ve prospěch Provozovatele vzniká Prodejci oprávnění v době trvání podnájmu Prodejního místa jednorázově vstoupit nebo jednorázově vjet motorovým vozidlem do Areálu, přičemž do tohoto okamžiku není Prodejce oprávněn do Areálu vstoupit ani do něj vjíždět motorovými vozidly. Prodejce, jemuž svědčí právo podnájmu Prodejního místa ve smyslu předchozí věty, je však oprávněn do Areálu jednorázově vstoupit nebo jednorázově vjet motorovým vozidlem pouze v neděli nebo v sobotu, a to vždy pouze v době od 04:00 do 08:00 hod, a to vždy za předpokladu, že se v dané době skutečně konají Trhy na Terminálu Žižkov (tedy za předpokladu, že zejména nenastala situace uvedená v odstavci 6 článku I těchto Obchodních podmínek). Omezení oprávnění Prodejce dle předchozí věty však nemá žádný vliv na právo Prodejce po učinění oprávněného vstupu či vjezdu do Areálu v Areálu setrvat po dobu trvání podnájmu Prodejního místa. Rozsah oprávnění Prodejce do Areálu vstupovat a vjíždět motorovými vozidly může Provozovatel kdykoli jednostranně změnit (i prostřednictvím svého ústního pokynu adresovanému Prodejci, jež je Prodejce povinen uposlechnout), s čímž Prodejce výslovně souhlasí. 

  2. Za předpokladu, že Prodejce vjede do Areálu motorovým vozidlem, je oprávněn toto motorové vozidlo zaparkovat výlučně na ploše svého Prodejního místa. Prodejce nesmí odstavit své motorové vozidlo na parkovišti vyhrazeném na Pozemku pro Zákazníky a další návštěvníky Trhů na Terminálu Žižkov, přičemž toto parkoviště je viditelně označeno jako „Odstavná plocha - návštěvníci“. 

  3. Doba trvání podnájmu Prodejního místa pro daný den je stanovena od 06:00 do 17:00 hod, v důsledku čehož je Prodejce oprávněn užívat Prodejní místo pouze do 17:00 hod daného dne, v němž podnájem Prodejního místa začal. Do okamžiku zániku trvání podnájmu Prodejního místa pro daný den ve smyslu předchozí věty, tedy do 17:00 hod daného dne, je tak Prodejce povinen dané Prodejní místo zcela vyklidit a uvést jej do původního stavu, tedy do stavu, v jakém jej v okamžiku začátku nájmu Prodejního místa převzal. Po zániku trvání podnájmu Prodejního místa pro daný den ve smyslu tohoto odstavce není Prodejce oprávněn v Areálu setrvávat a je tak povinen jej neprodleně opustit. 

  4. Prodejce je oprávněn z Areálu vyjet motorovým vozidlem pouze v době od 13:00 hod do 17:00 hod, a to za předpokladu, že Prodejce do Areálu v daný den oprávněně vjel ve smyslu odstavce 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, případně ve smyslu odstavce 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek. V jiné době než v době stanovené v předchozí větě není Prodejce oprávněn z Areálu vyjet motorovým vozidlem, a to z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví Zákazníků. Při oprávněném vyjíždění z Areálu motorovým vozidlem ve smyslu tohoto odstavce je Prodejce povinen užít výjezd a vjezd dle určení Provozovatele, který je pro tento účel otevřen v předmětném časovém úseku. Ve zcela výjimečné situaci je Prodejce oprávněn vyjet z Areálu motorovým vozidlem v době před 13:00 hod s tím, že v takové situaci je vždy povinen užít pro takové vyjetí z Areálu pouze výjezd či vjezd dle určení Provozovatele. Ujednání obsažená v tomto odstavci zavazují i Prodejce, jež byl vykázán z Areálu dle odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek. 

  5. Odchodem Prodejce anebo výjezdem Prodejce motorovým vozidlem z Areálu zaniká právo podnájmu Prodejce k Prodejnímu místu pro daný den, neboť vstoupit nebo vjet do Areálu je možné pouze jednorázově, přičemž toto právo podnájmu Prodejci zaniká bez nároku Prodejce na vrácení uhrazeného podnájemného za podnájem Prodejního místa pro daný den za Provozovatelem, přičemž toto ujednání má charakter vzdání se tohoto práva (nároku) za Provozovatelem ze strany Prodejce. 

  6. Za předpokladu, že se Prodejce pohybuje po Areálu motorovým vozidlem, je povinen se s ním pohybovat se zvýšenou opatrností tak, aby neohrozil zdraví ani život osob v jeho blízkosti a aby nezpůsobil škodu na majetku Provozovatele či třetích osob, a zároveň je Prodejce povinen se s motorovým vozidlem v Areálu pohybovat maximální rychlostí ve výši 5 km/h.

 3. Práva a povinnosti Prodejců

  1. Výše podnájemného za podnájem Prodejního místa (potažmo cena lístku opravňujícího Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném Prodejním místě) je určena v dokumentu s názvem „Ceník“ (dále jen „Ceník“), přičemž Prodejce je povinen být vždy seznámen s aktuálně účinným zněním Ceníku, jež je umístěn na webových stránkách Provozovatele www.terminalzizkov.cz. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně upravovat znění Ceníku s tím, že upravené (nově přijaté) znění Ceníku nemá vliv na výši již uhrazeného podnájemného za podnájem Prodejního místa (tedy zejména na výši ceny lístku opravňujícího Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném Prodejním místě). 

  2. Podnájemné za podnájem Prodejního místa je Prodejce (cenu za lístek opravňující Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném Prodejním místě) povinen uhradit Provozovateli v hotovosti (zpravidla bezprostředně před vstupem do Areálu) nebo po předchozí domluvě s Provozovatel bezhotovostním převodem na účet Provozovatele, přičemž pokud je daná podnájemní smlouva uzavřena v den začátku nájmu Prodejního místa (tedy pokud je daná podnájemní smlouva uzavřena v ten samý den, kdy Prodejci vzniká oprávnění užívat Prodejní místo) je podnájemné za Prodejní místo splatné ihned, tedy v den uzavření podnájemní smlouvy. 3. Prodejce nacházející se uvnitř Areálu je povinen kdykoli na žádost Provozovatele neprodleně prokázat, že je oprávněn užívat dané Prodejní místo, a to zejména platným lístkem opravňujícím Prodejce k prodeji v Areálu pro daný den zakoupeným před hlavním vjezdem do Areálu. Nesplní-li Prodejce bezodkladně od vyzvání Provozovatele svoji povinnost dle předchozí věty, je Provozovatel oprávněn takového Prodejce okamžitě vykázat z Areálu ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek. 

  3. Vstupem do Areálu Prodejce souhlasí s tím, že je jeho pohyb monitorován kamerovým systémem se záznamem, a to pro účely kontroly dodržování těchto Obchodních podmínek, návštěvního řádu závazného pro všechny návštěvníky Areálu (zejména Prodejce a Zákazníky) a pokynů Provozovatele tak, aby bylo dosaženo ochrany majetku Provozovatele, Zákazníků, Prodejců a případně dalších subjektů nacházejících se v Areálu a aby bylo možné předcházet způsobení škod. 

  4. Konkrétní identifi kace (specifikace) Prodejního místa, jehož podnájem je předmětem dané podnájemní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Prodejcem zejména zakoupením lístku opravňujícího k prodeji zboží a služeb v Areálu před hlavním vjezdem do Areálu, je uvedena zpravidla na tomto lístku. Konkrétní Prodejní místo (včetně jeho umístění v Areálu) je Prodejci určeno Provozovatelem při zakoupení lístku opravňujícího k prodeji zboží a služeb v Areálu.

  5. Prodejce nesmí věci, jež sebou přivezl anebo přinesl do Areálu (včetně věcí, jež mu někdo přivezl nebo přinesl), umístit mimo své Prodejní místo, jehož hranice je v Areálu vyznačena, a to ani částečně. 

  6. Veškerý odpad vyprodukovaný Prodejcem anebo na jeho Prodejním místě je Prodejce povinen odvézt z Areálu i z Pozemku a následně jej zlikvidovat dle platných právních předpisů České republiky, zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Prodejce zejména nesmí odpad dle předchozí věty vhazovat do odpadkových košů a popelnic rozmístěných v Areálu, které jsou určeny pro Zákazníky a další návštěvníky Trhů na Terminálu Žižkov.[SPB1] 

  7. Prodejce je povinen dodržovat na Prodejním místě pořádek a čistotu.

  8. Prodejce nesmí v žádném případě užívat Pozemek k manipulaci s látkami, které by v případě úniku mohly způsobit kontaminaci Pozemků nebo okolních pozemků. Manipulací se rozumí rovněž nakládání a vykládání látek z dopravních prostředků, jejich přechovávání, skladování nebo transport takových látek. Případnou jakoukoli újmu manipulací vzniklou je Prodejce povinen vlastním nákladem neprodleně odstranit či nahradit. Po odstranění je Prodejce povinen zajistit doklad o ekologickém stavu Pozemku, zpracovaný nezávislou odbornou osobou schválenou Pořadatelem.

  9. Za jednání Prodejce je považováno rovněž jednání jakékoli třetí osoby (zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů, atd..), kterým Prodejce umožnil přístup do Předmětu podnájmu.

  10. Prodejce se zavazuje odškodnit vlastníka Pozemků a Provozovatele a nahradit jim veškerou škodu nebo jinou újmu vzniklou přímo či nepřímo v souvislosti s:

   1. porušením právních předpisů, zejména předpisů o ochraně životního prostředí, protipožární ochraně a hygienických předpisů Prodejcem nebo kteroukoli osobou, které Prodejce umožnil přístup na místo podnájmu (včetně např. uložení jakékoli pokuty, či sankce Provozovateli nebo vlastníkovi Pozemků kterýmkoli orgánem z důvodů porušení výše uvedených předpisů);

   2. kontaminací Pozemků cizorodými látkami nebo takovou kontaminací okolních pozemků nebo objektů, pokud měla původ na místě podnájmu;

  11. Prodejce, který se považuje za podnikatele ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku, je povinen zvenčí viditelně označit své Prodejní místo obchodní firmou, je-li Prodejce právnickou osobou, nebo jménem a příjmením podnikatele, je-li Prodejce fyzickou osobou, dále svým identifi kačním číslem, DIČ, dále sídlem, je-li Prodejce právnickou osobou, či místem podnikání, je-li Prodejce fyzickou osobou, a dále, za předpokladu, že Prodejce na Prodejním místě prodává zboží, tak jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny - Prodejního místa. V případě, že Prodejce je podnikatelem ve smyslu předchozí věty a zároveň na Prodejním místě prodává zboží, je povinen Prodejní místo jakožto svou provozovnu nahlásit na příslušném živnostenském úřadě. 

  12. Prodejce je povinen postupovat při užívání Prodejním místě tak, aby nebyl narušován veřejný pořádek, a aby svou činností nad míru přiměřenou poměrům neobtěžoval uživatele sousedících pozemků a budov.

  13. Prodejce je povinen dodržovat aktuálně účinný Tržní řád hlavního města Prahy (ke dni vydání těchto Obchodních podmínek se jedná o nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů) a související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“). 

  14. Prodejce nesmí: a) v době, kdy se nachází v Areálu, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky a jiné látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování, ani být v dané době pod jejich vlivem, b) prodávat v Areálu alkoholické nápoje a tabákové výrobky, c) prodávat v Areálu střelné zbraně a střelivo do nich, d) prodávat v Areálu omamné, psychotropní anebo jiné látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka anebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti anebo sociální chování, anebo jedy, e) prodávat v Areálu živá zvířata, f) prodávat v Areálu zboží, jež je možné prodávat pouze po udělení koncese dle živnostenského zákona, aniž by byl držitelem takové koncese, g) zavěšovat, odkládat anebo opírat jakékoliv věci na ploty, předěly anebo jiné objekty ve vlastnictví Provozovatele anebo třetích osob nacházející se v Areálu. 

  15. Škody způsobené porušením některého ustanovení těchto Obchodních podmínek ze strany Prodejce či jiným protiprávním jednáním, jež má za následek vznik škody na majetku Provozovatele, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky. Odpovědnost za případné škody vzniklé Zákazníkům, jiným návštěvníkům Trhů na Terminálu Žižkov, ostatním Prodejcům anebo třetím osobám se řídí obecně závaznými předpisy.

 4. Sankce

  1. Provozovatel je oprávněn nárokovat po Prodejci v těchto Obchodních podmínkách uvedené smluvní pokuty, jež jsou splatné na výzvu Provozovatele, jež může být i ústní. Za předpokladu, že Prodejce neuhradí smluvní pokutu, k jejímuž uhrazení je dle těchto Obchodních podmínek povinován a k jejímuž uhrazení byl Provozovatelem vyzván, může být tento Prodejce vykázán z Areálu ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek. 

  2. Uhradí-li Prodejce smluvní pokutu, k jejíž úhradě byl dle těchto Obchodních podmínek povinován, a zároveň neprodleně po její úhradě nesplní svoji povinnost, za jejíž porušení mu vznikla povinnost k úhradě smluvní pokuty, může být tento Prodejce vykázán z Areálu ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek. 

  3. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 5 článku II. těchto Obchodních podmínek (vyklizení Prodejního místa anebo opuštění Areálu), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši podnájemného za dané Prodejní místo za daný den, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně). 

  4. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 6 článku III. těchto Obchodních podmínek (zábor), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).

  5. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 7 článku III. těchto Obchodních podmínek (nakládání s odpadem), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně). 

  6. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 8 článku III. těchto Obchodních podmínek (pořádek na Prodejním místě), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).

  7. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 9 článku III. těchto Obchodních podmínek (označení Prodejního místa), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).

  8. Poruší-li Prodejce jakoukoli jinou svou povinnost stanovenou v těchto Obchodních podmínkách než povinnost, na níž je již navázán vznik smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců, zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).

  9. Náhrada škody vzniklé Provozovateli porušením povinnosti Prodejce, na něž je navázán vznik smluvních pokut uvedených v tomto článku, není v plné výši dotčena. 

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu věcí, jež Prodejce vnesl do Areálu, ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví Prodejce způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob. 

  2. Prodejce je rovněž povinen jakožto návštěvník Trhů na Terminálu Žižkov dodržovat Návštěvní řád Trhů na Terminálu Žižkov.

  3. Při úrazu, vzniku škody či jiné mimořádné události v Areálu je Prodejce povinen ihned uvědomit Provozovatele anebo zavolat na tel. ++420 775 715 860 a zároveň v případě nutnosti je povinen přivolat první pomoc.

  4. Vylučuje se použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Smlouva označená v těchto Obchodních podmínkách jakožto podnájemní není nájemní smlouvou ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. občanského zákoníku, ale smlouvou nepojmenovanou dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

  5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. srpna 2018, přičemž jejich znění je Provozovatel oprávněn kdykoli jednostranně změnit s tím, že aktuálně účinné znění je vždy uveřejněno na webových stránkách Provozovatele www.terminalzizkov.cz a u hlavního vstupu do Areálu.

 

Důležitá telefonní čísla

Policie ČR 158 

Městská policie 156 

Záchranná služba 155 

Hasiči 150 

Linka 112